Term Voorwaarden

Welkom! missydress.be levert haar diensten aan u onderworpen aan de kennisgevingen, voorwaarden en condities die in deze overeenkomst (de "Overeenkomst"). Bovendien, wanneer u een missydress.be dienst (bijvoorbeeld Klant recensies) gebruikt, zult u worden onderworpen aan de regels, richtlijnen, beleid, bepalingen en voorwaarden van toepassing zijn op dergelijke diensten, en ze zijn opgenomen in deze Overeenkomst door deze verwijzing. missydress.be behoudt zich het recht voor om deze site en deze voorwaarden en bepalingen op elk moment wijzigen.

Toegang tot, browsen, of op andere wijze gebruik van de site geeft uw akkoord met alle voorwaarden en condities in deze overeenkomst. Lees deze overeenkomst voordat u verder gaat.

Gebruik van de Site:

U verklaart en garandeert dat u minstens 18 jaar oud of een bezoek aan de site onder toezicht van een ouder of voogd. Onder voorbehoud van de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, verleent u hierbij missydress.be een beperkte, herroepbare, niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie voor toegang tot en gebruik van de site door het weergeven van het op uw internet browser alleen voor het doel van het winkelen voor persoonlijke producten verkocht op de site en niet voor enig commercieel gebruik of voor rekening van derden, tenzij expliciet toegestaan door missydress.be op voorhand. Elke inbreuk op deze overeenkomst leiden tot de onmiddellijke intrekking van de zonder voorafgaande kennisgeving in deze paragraaf aan u verleende licentie.

Behalve als toegestaan in de bovenstaande paragraaf, mag u niet reproduceren, distribueren, weer te geven, verkopen, verhuren, verzenden, afgeleide werken, vertalen, wijzigen, reverse-engineeren, demonteren, decompileren of anderszins deze site of een deel ervan, tenzij exploiteren uitdrukkelijk toegestaan door missydress.be schriftelijk. U mag geen enkel commercieel gebruik van een van de informatie die op de site informatie te maken of het gebruik van de Site ten behoeve van een ander bedrijf, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door missydress.be op voorhand. missydress.be behoudt zich het recht voor om diensten te weigeren, accounts te beëindigen en / of orders in eigen goeddunken, met inbegrip van te annuleren, zonder beperking, als missydress.be denkt dat de gebruiker de toegepaste wet misbruikt of schadelijk is voor de belangen van missydress.be's.

Gij zult niet uploaden, distribueren of anderszins te publiceren via deze site alle inhoud, informatie of ander materiaal dat (a) in strijd is of inbreuk maakt op de auteursrechten, patenten, handelsmerken, dienstmerken, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten van een persoon; (B) lasterlijk, bedreigend, lasterlijk, obsceen, onfatsoenlijk, pornografisch, of zou kunnen leiden tot civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid op grond van de Verenigd Koningkrijk of internationaal recht te geven; of (c) omvat alle bugs, virussen, wormen, luiken, Trojaanse paarden of andere schadelijke code of eigenschappen. missydress.be kunt u toewijzen een wachtwoord en account identificatie om u in staat te stellen toegang te krijgen tot en het gebruik van bepaalde delen van deze site. Telkens wanneer u een wachtwoord of identificatie te gebruiken, wordt u geacht te zijn gemachtigd voor toegang tot en gebruik van de site op een wijze die in overeenstemming is met de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, en missydress.be is niet verplicht om de toelating of de bron van elke onderzoeken dergelijke toegang of het gebruik van de site.

U bent als enige verantwoordelijk voor alle toegang tot en gebruik van deze site door iedereen met behulp van het wachtwoord en de identificatie oorspronkelijk toegewezen aan u al dan niet toegang tot en gebruik van deze site is eigenlijk toegestaan door u, inclusief, zonder beperking, alle communicatie en transmissies en alle verplichtingen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, financiële verplichtingen) die worden gemaakt door middel van een dergelijke toegang of gebruik. U bent zelf verantwoordelijk voor de bescherming van de veiligheid en vertrouwelijkheid van het wachtwoord en de identificatie aan u toegewezen. U zult onmiddellijk missydress.be van enig ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord of identificatie of enige andere inbreuk of dreigende inbreuk op de veiligheid van deze site te melden.

Beoordelingen en opmerkingen

Tenzij anders elders in deze Overeenkomst of op de site, alles wat u indient of post naar de site en / of zorgen voor missydress.be, waaronder inbegrepen, maar niet beperkt tot, ideeën, know-how, technieken, vragen, recensies, commentaren en suggesties (collectief, "Inzending"), is en zal worden behandeld als niet-vertrouwelijk en gepatenteerd, en door het indienen of het posten, gaat u akkoord met onherroepelijk licentie de toegang en alle IP-rechten daarbij (met uitzondering van de morele rechten, zoals auteurschap rechts) missydress.be kosteloos en missydress.be stelt de royalty-vrije, wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepelijke en overdraagbaar recht te gebruiken, kopiëren, verspreiden, tonen, publiceren, uit te voeren, te verkopen, verhuren, verzenden, aan te passen hebben, er afgeleide werken van dergelijke Inzendingen op welke wijze en in welke vorm, en te vertalen, te wijzigen, reverse-engineering, demonteren of decompileren dergelijke Inzendingen. Alle inzendingen worden automatisch de enige en exclusieve eigendom van missydress.be worden en zullen niet worden teruggestuurd naar u en gaat u ermee akkoord eventuele geschillen in verband met het gebruik van de invoer door missydress.be in de toekomst niet te verhogen.

U garandeert dat uw Inzending, geheel of gedeeltelijk, zijn helder en vrij van elke IP recht inbreuk geschillen of aanspraken van derden. missydress.be is niet aansprakelijk voor misbruik van het auteursrecht of andere rechten van derden door u. U verbindt zich ertoe om de verdediging voor en vrijwaart de Sponsor tegen eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door het gebruik van de vermeldingen voor welke doeleinden.

In aanvulling op de rechten van toepassing zijn op de Inzending, als je commentaar te posten of reviews op de site, u ook missydress.be het recht om de naam die u bij elke beoordeling, commentaar, of andere inhoud in te dienen, indien van toepassing, in verband te verlenen met een dergelijke beoordeling, commentaar, of andere inhoud. U verklaart en garandeert dat u de eigenaar of er een wettelijke controle van de rechten op de reviews, commentaren en andere content die u op deze site en dat het gebruik van uw beoordelingen, opmerkingen of andere Inhoud door missydress.be zal geen inbreuk maken op of schenden van de rechten van derden. Gij zult geen gebruik maken van een vals e-mailadres, doen alsof ze iemand anders dan jezelf te zijn, of op andere wijze misleiden missydress.be of derden als de oorsprong van alle inzendingen of Content. missydress.be kan, maar is niet verplicht om te verwijderen of alle inzendingen (inclusief commentaar of recensies) om welke reden te bewerken.

Copyright

Alle teksten, afbeeldingen, foto's of andere afbeeldingen, pictogrammen, audioclips, logo's, slogans, handelsnamen of woord software en andere inhoud op de website van missydress.be (gezamenlijk "Content"), behoort uitsluitend missydress.be of de juiste inhoud leveranciers. Je mag niet gebruiken, te reproduceren, kopiëren, wijzigen, verzenden, weer te geven, te publiceren, te verkopen, in licentie geven, publiekelijk uitvoeren, distribueren of commercieel te exploiteren een van de Content of anderszins vervreemden van een van de inhoud op een manier die niet is toegestaan door missydress.be, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming missydress.be's. Het gebruik van data mining, robots of soortgelijke gegevens verzamelen en extractie tools op missydress.be evenals het gebruik van missydress.be handelsmerken of dienstmerken in metatags is ten strengste verboden. U kunt bekijken en gebruik maken van de inhoud alleen voor uw persoonlijke informatie en om te winkelen en te bestellen op de site en niet voor andere doeleinden. De collectie, regeling, en assemblage van alle inhoud op deze site (de "Compilation") behoren uitsluitend aan missydress.be. U mag geen Inhoud of Compilation missydress.be's op een manier die diskrediet missydress.be of op enige wijze die waarschijnlijk verwarring of schending van enige toepasselijke wet- of regelgeving veroorzaken. Alle software die op deze site (de "Software") is eigendom van missydress.be en / of haar software leveranciers. De inhoud, de samenstelling en de Software zijn allemaal beschermd op grond van provinciale, nationale en internationale wetten op het auteursrecht. Alle rechten die niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden aan missydress.be. Overtreders zullen worden vervolgd voor de volle omvang van de wet.

Missydress.be erkent en respecteert alle auteursrechten en handelsmerken. Als zodanig, elk gebruik van televisie, film, muziek, film festival of andere namen of titels hebben geen verbinding met missydress.be en zijn eigendom van het auteursrecht of merkhouders. Onze jurken zijn geïnspireerd door de beroemde stijl en zijn onze recreaties van item gedragen door beroemdheden op uw favoriete tv-shows en de rode loper, maar ze zijn niet gemachtigd, onderschreven door of verbonden met deze shows op welke manier en zijn niet bedoeld als inbreuk van elke geregistreerde handelsmerken of auteursrechten.

Inbreuk op intellectuele eigendomsrechten Policy

Het is het beleid van missydress.be passende maatregelen waar nodig te handhaven en te erkennen alle relevante overheidsinstellingen, federale en internationale wetten in verband met materiaal dat wordt beweerd wordt dat inbreuk handelsmerken, auteursrechten, patenten en alle of enige andere wetten Intellectual Property nemen . Als u een intellectueel eigenaar eigendomsrechten en u gelooft dat missydress.be verkoopt, te koop aanbiedt, of ter beschikking stelt goederen en / of diensten die uw intellectuele eigendomsrechten inbreuk maken, stuur dan de volgende informatie in zijn geheel [email protected]~~V
Informatie benodigd
      1. Een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief, dat naar verluidt wordt geschonden;
      2. Een beschrijving van de vermeende inbreukmakende werk of het materiaal;
      3. Een beschrijving van waar het vermeende inbreukmakende materiaal is gelegen op de site (product (s) URL);
      4. Informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat om contact met u, zoals uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;
      5. Een verklaring van u dat u te goeder trouw meent dat het betwiste gebruik van het materiaal niet door het auteursrecht of andere eigendomsrechten eigenaar, zijn agent, of de wet is toegestaan;
      6. Identificatie van de intellectuele eigendomsrechten die u beweert inbreuk wordt gemaakt door de website (. Bijvoorbeeld "XYZ copyright", ". ABC handelsmerk, Reg No. 123456, geregistreerd 1/1/04", etc);
      7. Een verklaring van u dat de bovenstaande informatie en aanmelding juist is, en op straffe van meineed, dat u het auteursrecht bent of gemachtigd om op te treden namens de eigenaar wiens exclusieve recht wordt naar verluidt geschonden.

Beëindiging en Gevolg van Beëindiging

In aanvulling op enige andere wettelijke of billijke remedies, missydress.be kan, zonder voorafgaande kennisgeving aan u, de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen of in te trekken enige of al uw bij deze overeenkomst toegekende rechten. Bij beëindiging van deze overeenkomst, zal u onmiddellijk alle toegang tot en gebruik van de site staken en missydress.be zal, naast enige andere wettelijke of billijke remedies, onmiddellijk alle wachtwoord (s), en rekening identificatie uitgegeven aan u te trekken en ontkennen uw toegang tot en gebruik van deze site in zijn geheel of gedeeltelijk. Beëindiging van deze overeenkomst doet geen afbreuk aan de rechten en verplichtingen (inclusief zonder beperking, betalingsverplichtingen) van de partijen die vóór de datum van beëindiging.

Disclaimer en beperking van aansprakelijkheid

Tenzij anders bepaald in de standaard verkoopvoorwaarden die hetzelfde van elk product op deze site, deze site, de producten te koop op het bood regeren en de transacties erdoor worden geleverd door missydress.be op een "as is" basis . missydress.be geeft geen presentaties of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de werking van de site of de informatie, inhoud, materialen of producten die zijn opgenomen op deze site, behalve zoals hier voorzien om de volle omvang toegestaan door de toepasselijke wetgeving, missydress.be wijst alle garanties, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, geen overtreding, titel, ongestoorde werking, nauwkeurigheid van de gegevens, en systeemintegratie. Deze site kan onnauwkeurigheden, fouten of tikfouten. missydress.be garandeert niet dat de inhoud ononderbroken of foutloos. voor zover maximaal is toegestaan door de wet, zal missydress.be niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook die voortvloeien uit het gebruik van deze site, waaronder, maar niet beperkt tot, indirecte incidentele, voorbeeldige, speciale of gevolgschade. voor zover maximaal is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, missydress.be totale aansprakelijkheid aan u voor enige schade (ongeacht de basis voor de actie) mag niet hoger zijn dan in het totale bedrag van de daadwerkelijk door u betaalde vergoedingen onmiddellijk missydress.be tijdens de maand voorafgaand aan de handeling naar verluidt die aanleiding geven tot aansprakelijkheid missydress.be's.

Bestel Acceptatie

Houd er rekening mee dat er mogelijk bepaalde orders die we in staat zijn om te accepteren en moeten annuleren. missydress.be behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken, te weigeren of een bestelling om welke reden annuleren. Sommige situaties die kunnen leiden tot uw bestelling wordt geannuleerd omvatten beperkingen van de hoeveelheden beschikbaar voor aankoop, onjuistheden of fouten in product- of prijsinformatie, of problemen die door onze krediet- en fraude te vermijden afdeling. We kunnen ook aanvullende controles of informatie voor het accepteren van een bestelling. We zullen contact met u opnemen indien alle of een deel van uw bestelling wordt geannuleerd of als aanvullende informatie nodig is om uw bestelling te accepteren.

typefouten

Terwijl missydress.be streeft ernaar om accurate product- en prijsinformatie, bieden prijzen of typografische fouten kunnen optreden. missydress.be kan niet bevestigen dat de prijs van een artikel nadat u bestellen. In het geval dat een artikel wordt opgenomen op een verkeerde prijs of onjuiste informatie als gevolg van een fout in de prijsstelling of productinformatie, zal missydress.be het recht voor om naar eigen goeddunken, te weigeren of te bestellingen voor dat item te annuleren. In het geval dat een artikel verkeerd geprijsd, missydress.be kan, naar eigen goeddunken, of contact met u op voor instructies of uw bestelling te annuleren en u op de hoogte van dergelijke annulering.

Pricing in verschillende valuta

Prijsstelling van verkocht door missydress.be producten is gebaseerd op de cijfers berekend in US dollars (US $). weergegeven in andere valuta prijzen worden omgezet van Amerikaanse dollars op basis van de meest actuele wisselkoersen. Als gevolg van fluctuerende valuta waarden, de prijzen weergegeven in niet-Amerikaanse. Coupures van valuta op de site, anders dan op de afzonderlijke product pagina, misschien niet de meest recente zijn. Delen van de site waar de niet-Amerikaanse. Coupures van munt onjuist zou kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, promotionele banners, promotie-pagina's, en informatie over de productcategorie pagina's. De prijs die wordt weergegeven op een individuele productpagina, ongeacht de valuta denominatie, is de huidige prijs die u aansprakelijk te betalen om missydress.be, exclusief verzendkosten zijn.

Links

Deze site kan links bevatten naar andere sites op het internet die eigendom zijn van en beheerd door derden bevatten. U erkent dat missydress.be is niet verantwoordelijk voor de werking van of de inhoud zich op of via een dergelijke site.

remedies

U stemt ermee in dat de remedie missydress.be bij wet voor een feitelijke of dreigende schending van deze overeenkomst onvoldoende zou zijn en dat missydress.be het recht op nakoming of gerechtelijk bevel, of beide, in aanvulling op eventuele schade die missydress.be kunnen zijn wettelijk recht om te herstellen, samen met de redelijke kosten van elke vorm van geschillenbeslechting, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, advocaatkosten.

Geen recht of rechtsmiddel van missydress.be zijn met enige andere, zowel op de wet of in het eigen vermogen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade dwangmiddel, honoraria en kosten van advocaten.

Geen geval van afstand door missydress.be van haar rechten of rechtsmiddelen onder deze voorwaarden zijn van enige verplichting impliceert om een soortgelijke, toekomst of andere ontheffing te verlenen.

Company name: IMERLE LTD

Address:Union House, 111 New Union Street, Coventry, England, CV1 2NT